Pagpapaunlad Sa Kasanayan ng Bata ay Magsisimula sa Bahay

Pagpapaunlad sa Kasanayan ng Bata ay Magsisimula sa Bahay

family(Developing skills of a child begins at home)

                                                                               

                                        The SHAPINGPRO Family Education Guide

        Ang pagkakaroon ng problema sa “development” ng inyong anak o kamag-anak ay kailangan tingnan sa iba’t-ibang bahagi. Hindi dapat panghinaan ng loob, sa halip tingnan ito na isang malaking hamon sa inyo.

          Ang “development” ay isang mahabang proseso. Ito ay napagdaanan natin. Kung ang inyong anak ay may kakaibang development keysa sa ibang bata, tayo ay komunsulta agad sa isang espesyalistang duktor para sa mga ganitong kondisyon na ang tawag ay “Developmental Pediatrician”. Sila ang may kakayahang malaman at masuri kung anong klaseng kondisyon mayroon ang bata. 

          Bilang pagpapaalala, kung ang “development” niya ay kakaiba sa ibang bata, halimbawa, hindi pa siya nakakasalita at hindi mo maintindihan ang kanyang “behavior”, ito ay ating bigyang aksyon sa pamamagitan ng pagsuri sa ating sariling kakayahan. Kung itong mga problema na inyong nakikita ay hindi nadadaan sa “traditional” na pamamaraan, iyong karaniwang pagpapalaki sa atin, siguro ay kailangang gumamit tayo ng estratehiya na maaring kombinasyon ng pangkaraniwan at iyong pinag-aralan ng mga dalubhasa na tatawagin nating “technique”.

Una, tanggapin natin na kailangang may pagbabago. Kung naghahangad kayo ng “progress” sa kondisyon ng bata, nararapat lamang na pag-ibayuhin natin ang ating kaalaman at pagtibayin ang paniniwala na makakamtan ng bata ang “development”, maaring dahan-dahan, mabilis, o minsan ay wala – pero sa ibang aspeto ay nag uumapaw naman.

                    Itigil na natin na ikarga at ituring siyang “baby”. Tanggalin na ang “diaper” at ang “milk bottle” kung saan siya dumedede na parang sanggol. Sa ating pagtitiyaga at sakripisyo, father cuddling babyna turuan siya araw-araw, ang bata ay matututo. Inuulit ko, mas mabuting magsimula sa inyo ang “development” na inyong hinahangad sapagkat ang bata ay tumatanggap lamang ng mga bagay at eksperyensya na tayo ang nagtatakda. Kung itatakda mo na siya ay magdede, subuan ng pagkain, gawin ang aktibidad na dapat siya ang gumagawa, ikaw lang ang magkakaroon ng “development”, hindi ang bata. Kaya simula ngayon, tayo ang magtatakda ng “development” para sa bata.

Pangalawa, kung maari ang TV, cellphone, laptop, tablet at kung anu-ano pa ay dapat para sa matatanda lamang. Ang para sa bata ay libro, lapis, papel, krayola, at mga kagamitang makaka “develop” sa kanyang isipan. Kung may problema sa pagsasalita ang isang bata, mas lalong walang ganyang uri ng teknolohiya. Ang dapat gawin ay kausapin ang bata at kailangang hindi mabilis at dapat maririnig niya. Isang libo at limang daan na salita sa loob ng isang araw ay makakatulong sa bata upang maka impok ng lengguwahe. Hindi pwedeng pagsabayin ang TV viewing at dayalogo ninyong dalawa. confusedAng ingay sa TV at salita mo ay nagpapagulo lang sa daluyan ng “sound” papunta sa tenga. Sa ating pagtitiyaga at sakripisyo, na turuan siya araw-araw, ang bata ay matututo. Inuulit ko, mas mabuting magsimula sa inyo ang “development” na inyong hinahangad sapagkat ang bata ay tumatanggap lamang ng mga bagay at eksperyensya na tayo ang nagtatakda.

                   Panghuli, ang “behavior” ay nahahati sa dalawa – “appropriate” o katanggap-tanggap at “inappropriate” o iyong hindi kanais-nais at kakaiba keysa karaniwang bata na ka-edad niya. Ito ay mahirap unawain sapagkat hindi natin mabubuksan ang utak upang ito ay makita o ma “predict”. Subalit, may mga “behavior” na pwedeng matutunan. Pero ito ay nangangailangan ng matinding sakripisyo at tiyaga, “consistency” at palaging gagawin sa oras na ito ay magpapakita. Itigil na natin ang “spanking” o palo sapagkat ito ay panandalian lang at takot ang mamayani sa kanya. Ito ay negatibo sapagkat hindi pa niya kayang intindihin ang anumang “traditional” na disiplina na ipapataw sa kanya.

          Ang dapat gawin ay purihin o “praise” kung siya ay nakakagawa ng “appropriate” na gawain. “Ignoring” o sadyang hindi pagtingin at pagpansin sa kanyang “inappropriate” na ginagawa. Ito ay para sa mga hindi delikadong aksyon lamang at iyong hindi nakakasakit sa kanya at sa ibang bata. At pangatlo, “consequence” o ang pagbibigay ng parusa sa kanyang ginawa na hindi nararapat. Ang consequence ay maaring “time-out” o ang walang gagawin sa loob ng limang minuto, “response cost” o pagkuha sa mga kinahihiligan niya sa panahong iyon. Hindi na daanin sa pagsigaw at pangangaral. Konting salita lang po – ITO AY EPEKTIBO.

         crying child Sa loob ng isang linggo, ito ang inyong gagawin upang matugunan ang “development” niya. Kailangan na siya ay may “endurance” at “resiliency” na ang ibig sabihin ay may pasensya, may kakayanan na tanggapin ang iba’t-ibang eksperyensiya.

          1. Huwag ibigay ang gusto niya. Kailangang pumunta siya sa iyo. Huwag siyang pansinin kung iiyak. Tingnan siya at hintayin kung ano ang hakbang niya. Huwag mangangaral, sisigaw. Konting salita na mahinahon at maiintindihan niya ay mas epektibo. Bumilang ng 50 bago ibigay ang pagkain o inumin o laruan. Kailangan matuto siyang maghintay at mag “communicate” sa gusto niya.

          2. Maglaro kayo kahit sampung minuto at obserbahan siya sa sahig ng inyong living room. Hindi ka magtuturo. Masdan mo lamang siya. Ikaw ang kanyang magiging kalaro. Huwag mangangaral. Konting salita na mahinahon at maiintindihan niya ay mas epektibo.

* * * * *

                            

                             http://www.facebook.com/shapingprotherapy                                                                                                                        

Inihanda at Isinulat ni: Teacher Jun Polancos

Advertisements